Juni 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 867 miljoner kronor i juni, vilket är 307 miljoner kronor (26,1 procent) lägre än i juni 2018. 

Jämfört med det första halvåret 2018 har utgifterna minskat med 3 269 miljoner kronor (33,8 procent). Utgifterna för anslag 1:2 Ersättningar och boendekostnader har minskat med 2 669 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I juni 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 44 629 varav 993 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. juni 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juni 1 546 1 645 -99 -6,0
- varav män (inkl. pojkar) 924 965 -41 -4,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 622 680 -58 -8,5
- varav ens. barn och unga 54 50 4 8,0

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juni 10 182 10 388 -206 -2,0
- varav män (inkl. pojkar) 6 210 6 262 -52 -0,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 972 4 126 -154 -3,7
- varav ens. barn och unga 405 454 -49 -10,8
- varav pojkar 302
- varav flickor 103

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juni 2019 60 291 67 073 -6 782 -10,1
-varav asyl 9 757 11 689 -1 932 -16,5
-varav anhöriga till asylsökande 3 880 9 800 -5 920 -60,4
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 343 4 416 -73 -1,7
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 24 739 21 857 2 882 13,2
-varav övriga 17 572 19 311 -1 739 -9,0

Källa: Migrationsverket

Juni 2019 Juni 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 44 629 62 418 -17 789 -28,5
- varav ensamkommande barn och unga 993 1 736 -743 -42,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 867 - 307 6 389 - 3 269 12 418
1:1 Migrationsverket 395 - 55 2 311 - 401 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 290 - 220 2 816 - 2 669 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 24 - 26 154 - 222 422
Övriga anslag 157 - 6 1 108 23 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 49 - 14 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 1 512 37 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 - 4 156 1 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 1 141 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 20 - 1 56 - 9 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 195 - 1 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt