Juni 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 4 155 miljoner kronor vilket är 58 miljoner kronor (1,4 procent) högre än i juni 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 734 miljoner kronor. Det är 94 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 5 miljoner kronor i juni. Hittills i år är utfallet 128 miljoner kronor. Vilket är 114 miljoner kronor högre än föregående år. Insatserna som genomfördes sommaren 2018 för att bekämpa skogsbränder i flera delar av landet har medfört omfattande kostnader för de drabbade kommunerna. För att kunna betala ut den ersättning kommunerna är berättigade till i enlighet med lagen om skydd mot olyckor har riksdagen, i enlighet med propositionen Vårändringsbudget 2019, beslutat att tillföra anslaget ytterligare 170 miljoner kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 23 759 miljoner kronor. Det är 649 miljoner kronor (2,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 155 58 23 759 649 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 734 94 15 404 - 89 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 86 35 419 0 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 148 - 507 3 597 - 462 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 38 11 164 25 692
1:8 Försvarets radioanstalt 94 3 565 26 1 234
1:11 Försvarets materielverk 132 126 671 633 1 779
2:1 Kustbevakningen 106 1 615 3 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 5 5 128 114 191
2:4 Krisberedskap 332 177 613 217 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 229 76 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 110 8 586 51 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 175 5 397
Övriga anslag 106 19 441 50 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 1 103 13 206
1:7 Officersutbildning m.m. 22 4 117 23 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 3 102 8 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 1 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 34 10 59 7 130
2:7 Statens haverikommission 4 0 20 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 28 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt