Juni 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i juni 179 miljoner kronor. Det är 38 miljoner kronor lägre än i juni 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 179 - 38 1 236 279 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 92 - 79 968 263 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 27 17 78 4 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 19 1 44
1:9 Svenska institutet 16 6 60 5 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 26 15 47 2 174
Övriga anslag 14 3 64 4 145
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 4 3 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 26 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt