Juni 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 356 miljoner kronor i juni, vilket är 163 miljoner kronor (3,9 procent) högre än i juni 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 128 miljoner kronor (5,9 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 24 656 miljoner kronor. Det är 1 542 miljoner kronor (6,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 356 163 24 656 1 542 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 280 128 12 995 1 148 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 138 14 797 94 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 145 4 804 23 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 4 337 7 686
1:5 Sveriges Domstolar 531 - 8 3 092 93 5 815
1:6 Kriminalvården 837 5 4 607 29 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 290 14 1 543 116 3 021
Övriga anslag 77 3 480 32 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 1 70 4 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 3 219 13 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 23 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 0 54 12 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 3 40 5 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 7 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 21 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 2 32 - 1 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt