Juni 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 1 001 miljoner kronor i juni. Det är 2 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än i juni 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 647 miljoner kronor. Det är 81 miljoner kronor (1,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 1 001 - 2 5 647 81 11 509
1:1 Skatteverket 657 - 33 3 718 - 40 7 569
1:2 Tullverket 166 15 946 55 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 177 16 984 66 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt