Juni 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i juni då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 908 miljoner kronor. I juni 2018 redovisades ett negativt utfall på 1 694 miljoner kronor.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 064 miljoner kronor. Det är 5 764 miljoner kronor (91,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För det första halvåret uppgår utfallet till 12 019 miljoner kronor vilket är 5 770 miljoner kronor (92,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med de första sex månaderna 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 3 430 miljoner kronor (40,2 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 3 363 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 1 352 miljoner kronor (67,9 procent) högre under det första halvåret jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juni 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2019 Utfall juni 2018 Skillnad juni 2019 - juni 2018 Utfall jan-juni 2019 Utfall jan-juni 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor -357 -322 -35 11 963 8 533 3 430
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 37 -8 45 1 770 1 339 431
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -487 -359 -128 -3 343 -1 991 -1 352
Summa räntor -807 -688 -118 10 390 7 881 2 509
Räntor på in- och utlåning (*) -334 -311 -22 -2 553 -2 521 -32
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -922 -1 113 191 3 020 -343 3 363
Kursförluster (+)/vinster (-) 154 416 -262 1 163 1 233 -70
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 909 -1 697 -212 12 019 6 249 5 770

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 908 - 214 12 064 5 764 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 1 909 - 212 12 019 5 770 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 44 - 6 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt