Juni 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 486 miljoner kronor i juni, vilket är 122 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2018. De lägre utgifterna avser i första hand anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 229 miljoner kronor. Det är 64 miljoner kronor (1,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 486 - 122 3 229 - 64 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 278 - 92 1 051 93 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 6 - 34 373 - 232 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 151
1:21 Patent- och registreringsverket 25 - 3 164 8 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 1 190 0 434
Övriga anslag 137 5 859 0 1 780
1:1 Verket för innovationssystem 24 4 128 13 240
1:4 Tillväxtverket 29 1 145 3 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 29 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 0 112 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 1 7 1 14
1:11 Bolagsverket 4 0 22 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 75 4 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 1 - 5 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 135 - 20 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 0 10 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 43 2 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 36 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt