Juni 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 605 miljoner kronor, vilket är 347 miljoner kronor (6,6 procent) högre än i juni föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 64 miljoner kronor högre och uppgick till 2 011 miljoner kronor i juni.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 100 miljoner kronor (3,9 procent) och uppgick till 2 648 miljoner kronor i juni.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 27 390 miljoner kronor. Det är 2 268 miljoner kronor (9,0 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 1 797 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 5 605 347 27 390 2 268 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 011 64 11 263 1 515 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 648 100 10 796 452 23 694
1:3 Trafikverket 122 - 2 733 7 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 373 207 1 614 350 1 753
1:12 Transportstyrelsen 188 3 1 142 62 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 - 4 55 - 251 837
1:15 Sjöfartsstöd 129 25 751 88 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 123 - 46 1 035 45 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 - 2 71 4 183
1:7 Trafikavtal 78 - 10 536 73 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 27 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 4 - 31 47 - 55 150
1:13 Trafikanalys 7 1 32 2 69
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 24 5 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 5 60 - 6 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 2 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 8 45 20 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 1 34 - 1 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt