Juni 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 608 miljoner kronor i juni, vilket är 63 miljoner kronor (4,1 procent) högre än i juni 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som blev 53 miljoner kronor högre än jämfört med juni föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 1 315 miljoner kronor i juni. Det är 35 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 572 miljoner kronor. Det är 457 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 608 63 8 572 457 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 315 35 6 727 102 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 44 2 274 10 567
1:11 Finansinspektionen 52 0 298 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 21 134 - 13 325
1:15 Riksrevisionen 29 2 168 6 333
1:19 Statens servicecenter 53 53 294 294 562
Övriga anslag 93 - 8 677 54 1 252
1:1 Statskontoret 9 2 40 - 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 0 40 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 7 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 32 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 2 81 - 3 166
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 2 102 9 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 6 0 11 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 47 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 21 - 5 78 18 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt