Juni 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 186 miljoner kronor i juni. Det är 79 miljoner kronor lägre än i juni 2018. De lägre utgifterna avser framför allt anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 445 miljoner kronor. Det är 315 miljoner kronor (27,8 procent) högre än samma period föregående år.

Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer respektive 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Anslagen får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för årets första sex månader till 772 miljoner kronor, vilket är 393 miljoner kronor (103,9 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för årets första sex månader till 23 miljoner kronor, vilket är 164 miljoner kronor (87,6 procent) lägre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 186 - 79 1 445 315 3 987
1:4 Boverket 28 2 142 15 319
1:6 Lantmäteriet 50 4 294 24 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 18 - 74 23 - 164 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 58 - 17 772 393 2 250
2:1 Konsumentverket 13 0 79 0 167
Övriga anslag 20 6 135 47 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 6 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 23 0 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 3 19 16 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 24 3 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 12 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 1 22 0 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt