Juni 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 1 427 miljoner kronor, vilket är 392 miljoner kronor högre än i juni 2018. Ökningen avser främst utbetalda bidrag från anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 366 miljoner kronor. Det är 113 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 427 392 9 366 113 15 801
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 281 - 38 409 - 42 481
1:3 Skapande skola 175 175 175 - 14 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 340 328 1 132 18 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 542 7 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 - 11 214 1 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 122 18 679 71 1 288
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 116 - 10 230 - 8 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 65 136 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 149 - 24 4 298
Övriga anslag 289 - 7 3 699 101 6 098
1:1 Statens kulturråd 5 0 30 7 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 20 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 4 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 19 0 202 4 214
2:3 Statens musikverk 7 - 2 56 - 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 0 73 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 65 9 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 0 68
4:1 Statens konstråd 3 1 10 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 2 16 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 10 1 22
6:1 Riksarkivet 41 12 222 13 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 136 4 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 70 49 148 109 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer - 8 - 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 131 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 - 3 38 2 76
8:4 Forum för levande historia 5 0 22 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 0 42 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 14 - 6 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 24 - 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 18 4 - 21 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 978 1 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 0 - 1 18 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 23 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 0 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 27 - 41 99 - 40 190
15:1 Spelinspektionen 5 0 30 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt