Juni 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 252 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor (0,5 procent) högre än i juni 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 40 308 miljoner kronor. Det är 645 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 8 252 43 40 308 645 80 312
1:1 Statens skolverk 84 - 24 466 - 18 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 3 199 - 2 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 75 - 28 365 - 22 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 137 - 381 1 463 - 454 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 35 - 128 2 091 - 251 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 109 1 107 2 178 23 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 176 13 1 106 97 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 602 985 - 596 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 998 - 7 2 005 - 9 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 889 11 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 1 079 13 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 1 046 13 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 1 110 14 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 1 077 15 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 789 7 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 880 11 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 825 10 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 707 9 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 566 7 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 786 11 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 449 6 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 365 5 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 790 10 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 588 7 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 783 10 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 84 390 39 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 1 310 18 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 41 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 453 - 46 3 153 26 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 5 5 16 16 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 806 192 10 085 - 107 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 1 - 3 22 0 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 122 1 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 20 - 17 107 2 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 8 1 53 7 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 - 1 67 2 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 6 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 58 4 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 0 81 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 74 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 5 79 - 1 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 341 4 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 195 2 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 336 4 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 121 2 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 540 6 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 170 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 403 5 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 134 2 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 280 3 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 124 2 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 473 6 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 120 1 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 125 1 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 49 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 309 4 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 58 1 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 102 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 53 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 0 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 254 3 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 38 0 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 218 2 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 0 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 230 2 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 50 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 199 2 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 0 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 201 2 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 156 1 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 185 2 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 82 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 33 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 67 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 213 3 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 42 1 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 3 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 280 18 1 672 29 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 211 2 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 1 83 - 4 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 243 227 439 16 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 - 1 15 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 27 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 32 0 189 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 3 25 6 49
3:9 Sunet 15 11 25 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 2 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 83 1 100
4:1 Internationella program 35 1 66 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 5 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 13 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 60 - 282
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 6 - 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt