Juni 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 986 miljoner kronor i juni, vilket är 113 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (420 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (403 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 860 miljoner kronor. Det är 1 381 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 986 113 11 860 1 381 24 694
1:1 Studiehjälp 403 68 2 623 462 4 267
1:2 Studiemedel 420 42 7 569 836 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 60 - 1 890 - 16 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 77 - 29 152
1:7 Studiestartsstöd 18 7 205 105 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 74 - 5 443 22 891
Övriga anslag 11 1 54 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 8 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 11 2 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt