Juni 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 808 miljoner kronor i juni. Det är 161 miljoner kronor lägre än utfallet för juni 2018.  

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 38 320 miljoner kronor. Det är 933 miljoner kronor (2,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 13 639 miljoner kronor för perioden januari-juni, vilket är 283 miljoner kronor (2,1 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 691 miljoner kronor (10,7 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 97 496 per månad under det första halvåret. Det är en ökning med 7 420 personer (8,2 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 605 miljoner kronor (10,2 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 179 314 personer per månad för det första halvåret. Det är en minskning med 6 519 personer (3,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För det första halvåret uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 6 008 miljoner kronor, vilket är 347 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på lägre kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för årets första sex månader till 9 894 miljoner kronor, vilket är 979 miljoner kronor (11,0 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 532 miljoner kronor (8,4 procent). Utgifter för bidrag till Samhall AB har ökat med 447 miljoner kronor (17,3 procent).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för det första halvåret till 1 064 miljoner kronor, vilket är 418 miljoner kronor (64,8 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för det första halvåret till 2 352 miljoner kronor, vilket är 196 miljoner kronor (7,7 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 541 per månad för perioden januari till juni, vilket är en minskning med 3 883 personer (11,6 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under det första halvåret i genomsnitt uppgick till 341 267 personer per månad. Det är en minskning med 12 011 personer (3,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-juni 2019 Genomsnitt per månad jan-juni 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 151 163 880 -1 729 -1,1
- varav födda i Sverige 64 344 65 754 -1 410 -2,1
- varav utrikes födda 97 807 98 126 -319 -0,3
Män 179 116 189 398 -10 282 -5,4
- varav födda i Sverige 79 173 82 499 -3 326 -4,0
- varav utrikes födda 99 943 106 899 -6 956 -6,5
Totalt antal inskrivna 341 267 353 278 -12 011 -3,4

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 808 - 161 38 320 933 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 667 - 77 4 148 - 134 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 190 148 13 639 283 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 544 - 433 6 008 - 347 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 634 172 9 894 979 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 107 - 16 559 - 98 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 214 67 1 064 418 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 372 - 3 2 352 - 196 4 994
Övriga anslag 81 - 19 657 28 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 4 - 5 54 - 1 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 2 19 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 37 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 29 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:13 Lån till körkort 4 4 31 31 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 - 4 404 - 1 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 12 20 - 8 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 10 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 11 11 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt