Juni 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 876 miljoner kronor i juni, vilket är 132 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2018. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 50 549 miljoner kronor, vilket är 798 miljoner kronor (1,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för årets första sex månader till 22 294 miljoner kronor, vilket är 790 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i juni till 2,1 vilket är på samma nivå som antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar i juni 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för det första halvåret till 19 021 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juni uppgår till 9,6 dagar, vilket är 2,1 procent lägre än sjukpenningtalet för juni 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i juni var 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män. I juni 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 91,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Juni 2019 Juni 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 0,0
- Kvinnor 2,1 2,1 -0,3
- Män 2,0 2,0 0,3

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juni 2019 Juni 2018 Förändring %
Samtliga 9,6 9,8 -2,1
- Kvinnor 12,6 12,9 -2,5
- Män 6,7 6,8 -1,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 876 - 132 50 549 - 798 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 080 - 17 19 021 109 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 666 - 134 22 294 - 790 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 2 666 - 13 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 225 - 9 1 361 - 75 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 34 - 27 1 752 - 190 2 901
2:1 Försäkringskassan 751 60 4 496 195 8 638
Övriga anslag 10 - 3 960 - 34 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 4 905 - 36 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 35 2 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt