Maj 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 534 miljoner kronor, vilket är 535 miljoner kronor (7,7 procent) högre än i maj föregående år. Det beror huvudsakligen på att det i maj skedde en utbetalning för förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i maj till 2 492 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i maj avser bidragen för läkemedelsförmånerna för mars 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för anslaget ökas med 630 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 83 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 29 643 miljoner kronor. Det är 5 531 miljoner kronor (15,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 534 535 29 643 - 5 531 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 512 - 108 2 687 239 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 492 179 11 121 268 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 916 757 2 116 - 2 235 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 4 2 126 - 1 381 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 212 27 469 24 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 925 83 10 074 - 29 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 18 - 245 170 - 1 915 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 97 - 109 749 - 495 926
Övriga anslag 357 - 51 2 130 - 7 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 2 12 - 4 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 1 32 - 4 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 61 1 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 20 169 - 2 476
1:9 Läkemedelsverket 14 0 61 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 38 - 2 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 3 157 - 7 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 - 31 29 - 31 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 37 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 24 1 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 95 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 63 20 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 3 427 17 1 132
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 10 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 11 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 1 83 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 16 3 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 7 213 20 632
8:1 Socialstyrelsen 55 - 6 268 - 7 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 - 4 277 - 7 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt