Maj 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 1 128 miljoner kronor i maj, vilket är 270 miljoner kronor (19,3 procent) lägre än i maj 2018. 

Jämfört med de första fem månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 2 962 miljoner kronor (34,9 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 2 449 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I maj förra året fanns 64 164 personer i mottagningssystemet varav 2 019 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I maj 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 45 782 varav 1 030 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. maj 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande maj 1 609 1 660 -51 -3,1
- varav män (inkl. pojkar) 972 1 005 -33 -3,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 637 655 -18 -2,7
- varav ens. barn och unga 48 67 -19 -28,4

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-maj 8 624 8 743 -119 -1,4
- varav män (inkl. pojkar) 5 280 5 297 -17 -0,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 344 3 446 -102 -3,0
- varav ens. barn och unga 355 404 -49 -12,1
- varav pojkar 268
- varav flickor 87

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-maj 2019 46 491 53 325 -6 834 -12,8
-varav asyl 8 053 10 199 -2 146 -21,0
-varav anhöriga till asylsökande 3 390 8 080 -4 690 -58,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 3 717 3 529 188 5,3
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 18 413 18 025 388 2,2
-varav övriga 12 918 13 492 -574 -4,3

Källa: Migrationsverket

April 2019 April 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 45 782 64 164 -18 382 -28,6
- varav ensamkommande barn och unga 1 030 2 019 -989 -49,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 128 - 270 5 522 - 2 962 12 418
1:1 Migrationsverket 399 - 85 1 915 - 346 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 357 - 313 2 525 - 2 449 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 49 49 - 11 118
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 195 195 195 - 1 195
Övriga anslag 177 - 18 837 - 156 2 155
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 88 3 424 35 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 - 3 130 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 29 - 19 130 - 196 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 - 1 118 8 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 1 35 - 8 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt