Maj 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 309 miljoner kronor i maj, vilket är 238 miljoner kronor (5,9 procent) högre än i maj 2018. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten som ökade med 200 miljoner kronor (9,6 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 20 300 miljoner kronor. Det är 1 379 miljoner kronor (7,3 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser framför allt högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten. Polismyndighetens anslag har ökat med 7,4 procent eller 1 823 miljoner kronor i statens budget 2019 jämfört med 2018.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 309 238 20 300 1 379 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 288 200 10 715 1 020 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 136 15 658 80 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 137 0 659 19 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 58 - 1 279 4 686
1:5 Sveriges Domstolar 532 - 4 2 561 101 5 815
1:6 Kriminalvården 770 - 35 3 770 24 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 306 45 1 253 103 3 021
Övriga anslag 83 18 403 29 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 1 59 5 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 1 182 10 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 20 2 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 5 47 11 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 4 32 2 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 1 18 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 - 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 9 7 28 0 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt