Maj 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 928 miljoner kronor i maj. Det är 14 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i maj 2018.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 647 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (1,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 928 - 14 4 647 83 11 509
1:1 Skatteverket 613 - 20 3 061 - 7 7 569
1:2 Tullverket 156 2 779 40 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 159 5 806 50 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt