Maj 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till EU uppgår de första fem månaderna till 19 399 miljoner kronor, vilket är 6 025 miljoner kronor högre än samma period 2018. Den stora skillnaden beror främst på att Sverige i januari 2018 fick en återbetalning från EU för tidigare inbetalda avgifter. Eftersom återbetalningen reducerade den ordinarie avgiften blev utfallet i januari 2018 ovanligt lågt.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 232 - 138 19 399 6 025 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 232 - 138 19 399 6 025 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt