Maj 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 6 286 miljoner kronor i maj. Det är 347 miljoner kronor högre än utfallet för maj 2018.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 972 miljoner kronor. Det är 5 978 miljoner kronor (74,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 13 928 miljoner kronor vilket är 5 982 miljoner kronor (75,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med de första fem månaderna 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 3 465 miljoner kronor (39,1 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 3 171 miljoner kronor (411,7 procent) jämfört med perioden januari-maj 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 1 224 miljoner kronor (75,0 procent) högre under årets första fem månader jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i maj 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2019 Utfall maj 2018 Skillnad maj 2019 - maj 2018 Utfall jan-maj 2019 Utfall jan-maj 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 5 606 5 783 -177 12 320 8 855 3 465
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 667 487 180 1 733 1 347 386
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -628 -521 -107 -2 856 -1 633 -1 224
Summa räntor 5 645 5 749 -104 11 196 8 569 2 627
Räntor på in- och utlåning (*) -530 -389 -141 -2 219 -2 210 -10
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 398 67 332 3 942 770 3 171
Kursförluster (+)/vinster (-) 773 513 260 1 009 816 193
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 6 286 5 939 347 13 928 7 947 5 982

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 286 347 13 972 5 978 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 6 286 347 13 928 5 982 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 44 - 4 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt