Maj 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 408 miljoner kronor i maj, vilket är 50 miljoner kronor (11,0 procent) lägre jämfört med samma period 2018. Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utgifter för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling som minskat med 80 miljoner kronor jämfört med maj 2018.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 743 miljoner kronor. Det är 58 miljoner kronor (2,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 408 - 50 2 743 58 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 175 - 80 773 185 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 57 36 367 - 198 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:21 Patent- och registreringsverket 28 5 139 11 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 - 2 151 - 2 434
Övriga anslag 121 - 9 782 54 1 931
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 104 8 240
1:4 Tillväxtverket 19 - 4 116 1 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 24 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 - 1 90 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 4 - 5 19 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 61 2 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 1 - 5 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 112 - 17 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 9 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 36 2 91
2:4 Investeringsfrämjande 8 2 30 2 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt