Maj 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utgifterna för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick de första fem månaderna till 4 113 miljoner kronor, vilket är 405 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utgifterna under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur som ökat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 773 146 4 113 405 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 6 - 22 42 - 78 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 18 175 - 281 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 221 77 1 114 400 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 115 58 566 185 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 804 7 1 947
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 45 0 107
Övriga anslag 258 48 1 368 171 3 191
1:1 Skogsstyrelsen 38 2 201 20 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 62 5 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 45 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 4 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 7 - 11 48 - 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 14 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 61 3 258 - 6 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 84 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 11 13 - 10 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 24 73 30 199
1:14 Livsmedelsverket 21 2 111 13 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 48 43 104 - 15 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 1 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 5 37 - 8 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 49 51 259 76 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt