Maj 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 403 miljoner kronor, vilket är 951 miljoner kronor (21,4 procent) lägre än i maj föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 783 miljoner kronor högre och uppgick till 2 326 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 642 miljoner kronor högre. I maj uppgick de till 1 194 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 14 miljoner kronor (0,8 procent) och uppgick till 1 870 miljoner kronor i maj. Ökningen beror främst på ett högre utfall för vidmakthållande av väg.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 21 785 miljoner kronor. Det är 1 921 miljoner kronor (9,7 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 1 465 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 5 403 951 21 785 1 921 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 326 783 9 252 1 451 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 870 14 8 148 352 23 694
1:3 Trafikverket 125 - 2 611 10 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 530 242 1 241 143 1 753
1:12 Transportstyrelsen 212 21 954 58 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 242 44 - 247 837
1:15 Sjöfartsstöd 143 18 621 63 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 188 117 912 91 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 64 64 70 7 183
1:7 Trafikavtal 67 28 458 84 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 23 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 20 20 43 - 24 150
1:13 Trafikanalys 5 0 25 1 69
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 20 4 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 0 43 - 11 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 1 5 3 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 3 42 28 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 0 30 0 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt