Maj 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Statens servicecenter ansvarar för landets servicekontor

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 172 miljoner kronor i maj, vilket är 59 miljoner kronor (5,3 procent) högre än i maj 2018.

Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som ökade med 60 miljoner kronor jämfört med maj föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 902 miljoner kronor i maj. Det är 25 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 964 miljoner kronor. Det är 394 miljoner kronor (6,0 procent) högre än samma period 2018. Det beror framför allt på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 172 59 6 964 394 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 902 25 5 412 67 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 44 - 4 230 8 567
1:11 Finansinspektionen 50 - 1 246 4 604
1:12 Riksgäldskontoret 25 2 112 8 325
1:15 Riksrevisionen 28 - 2 139 4 333
1:19 Statens servicecenter 60 60 241 241 562
Övriga anslag 64 - 21 584 62 1 252
1:1 Statskontoret 5 - 3 32 - 5 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 1 33 5 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 3 6 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 27 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 67 - 2 166
1:10 Bidragsfastigheter 14 - 2 80 11 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 - 2 40 6 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 - 9 57 24 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt