Maj 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 267 miljoner kronor i maj. Det är 41 miljoner kronor (18,3 procent) högre än i maj 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:2 Transportbidrag som blev 32 miljoner kronor högre än i maj 2018. Transportbidraget är ett regionalt bidrag, som bland annat syftar till att kompensera företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor.

För perioden januari-maj uppgår utfallet i utgiftsområdet till 1 097 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor (10,6 procent) högre än samma period 2018. Det beror framför allt på högre utgifter för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som har ökat med 55 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 267 41 1 097 105 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 105 - 2 474 55 1 675
1:2 Transportbidrag 58 32 183 2 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 103 11 440 48 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt