Maj 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 478 miljoner kronor, vilket är 491 miljoner kronor lägre än i maj 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 939 miljoner kronor. Det är 279 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 478 - 491 7 939 - 279 15 801
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 6 - 2 128 - 4 481
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 52 - 318 793 - 310 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 455 6 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 - 1 199 12 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 110 6 558 53 1 288
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 113 2 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 11 - 2 135 68 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 149 - 24 4 298
Övriga anslag 189 - 174 3 410 - 82 6 275
1:1 Statens kulturråd 5 1 25 8 56
1:3 Skapande skola 2 - 187 0 - 190 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 3 18 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 4 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 4 182 4 214
2:3 Statens musikverk 19 0 49 1 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 5 58 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 2 55 8 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 27 0 68
4:1 Statens konstråd 2 1 8 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 1 11 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 1 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 3 - 1 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 8 1 22
6:1 Riksarkivet 40 4 181 1 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 0 114 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 1 - 7 78 60 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 109 2 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 2 35 4 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 17 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 1 38 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 - 1 562 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 8 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 12 - 4 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 19 - 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 4 - 3 10
13:1 Stöd till idrotten 2 2 978 1 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 18 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 21 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 0 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 73 1 190
15:1 Spelinspektionen 5 1 25 4 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt