Maj 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 4 981 miljoner kronor, vilket är 141 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än i maj 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 32 056 miljoner kronor. Det är 602 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 4 981 - 141 32 056 602 80 312
1:1 Statens skolverk 94 - 9 382 7 1 103
1:2 Statens skolinspektion 31 - 4 166 1 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 74 - 7 290 6 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 245 - 63 1 327 - 72 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 055 - 123 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 069 - 1 085 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 180 13 930 84 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 7 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 7 - 2 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 725 1 725 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 741 9 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 899 11 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 872 11 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 925 12 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 897 12 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 658 6 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 734 9 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 688 9 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 589 7 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 472 6 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 655 9 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 374 5 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 304 4 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 658 8 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 490 6 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 652 8 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 47 44 389 123 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 1 091 15 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 - 2 2 701 73 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 11 11 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 536 - 145 8 279 - 299 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 7 2 21 3 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 3 122 1 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 30 30 87 19 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 20 3 45 6 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 20 66 3 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 4 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 48 3 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 10 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 61 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 - 2 64 - 6 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 284 3 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 163 2 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 280 3 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 100 1 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 450 5 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 141 2 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 336 4 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 112 1 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 234 3 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 103 1 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 395 5 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 100 1 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 104 1 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 1 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 257 3 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 48 1 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 85 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 44 1 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 15 0 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 212 3 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 31 0 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 182 2 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 32 0 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 192 2 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 1 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 166 2 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 0 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 168 2 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 27 0 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 130 1 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 154 2 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 27 0 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 69 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 27 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 55 1 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 178 2 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 35 0 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 2 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 - 3 1 392 11 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 175 1 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 14 350 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 3 74 - 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 3 196 - 210 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 13 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 23 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 157 1 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 3 20 3 49
3:9 Sunet 0 - 4 10 - 12 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 81 0 100
4:1 Internationella program 1 0 32 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 6 5 12 6 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 165 - 222
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 2 - 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt