Maj 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 472 miljoner kronor i maj. Det är 170 miljoner kronor lägre än utfallet för maj 2018. Det lägre utfallet avser främst lägre utgifter för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 32 512 miljoner kronor. Det är 1 094 miljoner kronor (3,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 11 448 miljoner kronor för perioden januari-maj, vilket är 135 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 565 miljoner kronor (10,3 procent). De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 594 miljoner kronor (11,9 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 5 464 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av så kallade extratjänster. Arbetsförmedlingen har infört stopp på anvisningar till extratjänster från och med 1 januari 2019 mot bakgrund av minskad anslagstilldelning år 2019. Stoppet innebär inte att tidigare påbörjade extratjänster avbryts.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-april till 8 261 miljoner kronor, vilket är 807 miljoner kronor (10,8 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 428 miljoner kronor (8,1 procent). Utgifter för bidrag till Samhall AB har ökat med 380 miljoner kronor (17,6 procent).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-maj till 850 miljoner kronor, vilket är 351 miljoner kronor (70,4 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-maj till 1 981 miljoner kronor, vilket är 192 miljoner kronor (8,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 472 - 170 32 512 1 094 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 739 - 3 3 480 - 57 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 202 - 51 11 448 135 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 005 - 277 5 464 85 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 663 66 8 261 807 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 99 - 34 452 - 81 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 215 109 850 351 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 374 - 57 1 981 - 192 4 994
Övriga anslag 175 77 576 46 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12 3 50 4 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 17 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 31 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 24 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:13 Lån till körkort 6 6 28 28 151
2:1 Arbetsmiljöverket 134 63 350 4 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 12 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 4 3 19 4 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 9 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 9 9 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt