Maj 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 873 miljoner kronor i maj, vilket är 38 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än i maj 2018.

Hittills i år är utgifterna 14 402 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 873 - 38 14 402 - 195 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 097 2 5 512 - 5 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 871 - 40 4 401 - 210 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 - 7 3 784 1 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 8 475 35 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 49 0 229 - 16 580
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt