Maj 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 097 miljoner kronor i maj, vilket är 1 113 miljoner kronor lägre än i maj 2018.

Att utfallet blev lägre beror framför allt på att huvuddelen av utbetalda ersättningar från anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader betalades ut i april 2019. Utfallet var 899 miljoner kronor i april. År 2018 betalades i stället merparten av dessa ersättningar (935 miljoner kronor) i maj.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 42 673 miljoner kronor. Det är 666 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än samma period föregående år. Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-maj till 18 628 miljoner kronor, vilket är 656 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Vidare har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i maj till 2,1 vilket är en minskning med 0,5 procent jämfört med maj 2018.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Maj 2019 Maj 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,1 -0,5
- Kvinnor 2,1 2,1 -0,2
- Män 2,0 2,0 -0,7

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 097 - 1 113 42 673 - 666 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 186 11 15 941 126 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 693 - 129 18 628 - 656 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 2 554 - 11 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 225 - 13 1 136 - 66 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 99 - 103 1 719 - 163 2 901
2:1 Försäkringskassan 772 54 3 745 134 8 638
Övriga anslag 12 - 931 950 - 31 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 - 933 905 - 32 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 29 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt