April 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 5 891 miljoner kronor, vilket är 3 559 miljoner kronor (37,7 procent) lägre än i april föregående år. Det beror huvudsakligen på att det i april 2018 skedde en utbetalning av 1 549 miljoner kronor i bidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa samt en utbetalning av 1 082 miljoner kronor i stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet. I april har inga motsvarande utbetalningar gjorts.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i april till 2 472  miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i april avser bidragen för läkemedelsförmånerna för februari 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslås ramen för anslaget ökas med 630 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 109 miljoner kronor (5,1 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 22 109 miljoner kronor. Det är 6 067 miljoner kronor (21,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet jämfört med samma period 2018 beror främst på att vissa insatser inte utförts ännu.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 891 - 3 559 22 109 - 6 067 81 277
1:4 Tandvårdsförmåner 631 176 2 175 346 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 8 629 89 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 46 - 2 271 199 - 2 992 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri - 1 - 12 122 - 1 383 2 203
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 95 - 55 258 - 3 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 028 - 109 8 149 - 112 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 29 - 1 053 152 - 1 670 1 677
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 174 - 367 652 - 385 1 081
Övriga anslag 416 - 26 1 773 43 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 2 10 - 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 26 - 3 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 49 2 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 44 4 150 18 476
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 47 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 9 2 31 0 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 - 6 126 - 10 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 2 36 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 1 20 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 1 - 46 95 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 51 17 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 1 342 13 1 132
5:1 Barnombudsmannen 3 3 10 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 10 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 26 16 80 - 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 12 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 5 171 13 632
8:1 Socialstyrelsen 56 - 6 213 - 1 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 48 - 5 220 - 3 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt