April 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 1 112 miljoner kronor i april, vilket är 539 miljoner kronor (32,6 procent) lägre än i april 2018. 

Jämfört med de första fyra månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 2 693 miljoner kronor (38,0 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 2 137 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I april förra året fanns 67 292 personer i mottagningssystemet varav 2 312 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I april 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 46 814 varav 1 077 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. april 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 1 691 1 578 113 7,2
- varav män (inkl. pojkar) 1 027 934 93 10,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 664 644 20 3,1
- varav ens. barn och unga 63 65 -2 -3,1

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-april 7 003 7 083 -80 -1,1
- varav män (inkl. pojkar) 4 300 4 292 8 0,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 703 2 791 -88 -3,2
- varav ens. barn och unga 307 337 -30 -8,9
- varav pojkar 234
- varav flickor 56

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2019 35 397 40 826 -5 429 -13,3
-varav asyl 6 286 8 173 -1 887 -23,1
-varav anhöriga till asylsökande 2 703 6 353 -3 650 -57,5
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 981 2 796 185 6,6
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 13 759 13 536 223 1,6
-varav övriga 9 668 9 968 -300 -3,0

Källa: Migrationsverket

April 2019 April 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 46 814 67 292 -20 478 -30,4
- varav ensamkommande barn och unga 1 077 2 312 -1 235 -53,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 112 - 539 4 394 - 2 693 12 112
1:1 Migrationsverket 374 - 52 1 516 - 261 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 530 - 499 2 169 - 2 137 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 40 35 48 38 58
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 196 195
Övriga anslag 167 - 24 661 - 137 1 966
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 7 336 32 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 4 102 7 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 27 101 - 176 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 5 95 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 12 27 - 9 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt