April 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i april 3 107 miljoner kronor, vilket är 958 miljoner kronor (23,6 procent) lägre än i april föregående år. Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer och fonder som blivit lägre, vilket främst beror på att dessa utbetalningar skett tidigare i år men även på att budgeten är lägre i år jämfört med 2018.   

Biståndet under de fyra första månaderna uppgår till 18 312 miljoner kronor, vilket är 678 miljoner kronor (3,7 procent) högre än förra året och beror på i huvudsak på högre utgifter för bistånd till Asien. Det beror på att utbetalningarna skett tidigare i år, budgeten för Asien är oförändrad jämfört med 2018.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 3 107 - 958 18 312 678 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 2 989 - 958 17 846 644 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 101 5 403 33 1 276
Övriga anslag 16 - 5 63 1 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 40 5 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 7 14 - 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 1 4 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: