April 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 5 311 miljoner kronor vilket är 859 miljoner kronor (19,3 procent) högre än i april 2018. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 2 699 miljoner kronor. Det är 127 miljoner kronor lägre än föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 23 miljoner kronor. Hittills i år är utfallet 119 miljoner kronor. Vilket är 105 miljoner kronor högre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 145 miljoner kronor. Det är 535 miljoner kronor (3,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 311 859 14 145 535 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 699 - 127 9 611 - 420 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 5 262 - 17 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 744 806 1 751 425 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 95 - 6 104 0 692
1:8 Försvarets radioanstalt 100 7 369 16 1 234
2:1 Kustbevakningen 106 - 16 400 3 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 23 9 119 105 21
2:4 Krisberedskap 127 16 183 - 38 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 116 23 381 36 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 - 1 113 - 1 397
Övriga anslag 202 142 699 427 2 644
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 1 66 8 206
1:7 Officersutbildning m.m. 17 4 74 12 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 14 - 1 62 2 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Försvarets materielverk 145 139 433 408 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 25 - 3 75
2:7 Statens haverikommission 3 0 13 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 18 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: