April 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 064 miljoner kronor i april, vilket är 137 miljoner kronor (3,5 procent) högre än i april 2018. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten som ökade med 70 miljoner kronor (3,3 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 990 miljoner kronor. Det är 1 140 miljoner kronor (7,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser framför allt högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 064 137 15 990 1 140 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 150 70 8 427 820 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 140 16 523 65 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 133 6 523 19 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 3 221 5 686
1:5 Sveriges Domstolar 525 22 2 029 104 5 815
1:6 Kriminalvården 730 1 3 001 59 9 012
1:12 Rättsliga biträden m.m. 237 11 947 58 2 356
Övriga anslag 94 8 320 11 1 001
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 46 3 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 2 145 9 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 16 2 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 2 37 6 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 - 7 27 - 2 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 2 5 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 12 17 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 5 - 1 19
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 0 20 - 6 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt