April 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.

I april minskade nettoutlåningen med 3 465 miljoner kronor. Under perioden januari-april 2019 minskade nettoutlåningen med 15 160 miljoner kronor.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Premiepensions-insättningarna har minskat nettoutlåningen med 2 840 miljoner kronor i april. Totalt har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 17 084 miljoner krono för perioden januari-april.

Riksgäldskontorets inlåning från Kärnavfallsfonden ökade med 959 miljoner kronor i april vilket bidrog till att minska nettoutlåningen. För perioden januari-april har minskad inlåning från Kärnavfallsfonden ökat nettoutlåningen med 117 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Under perioden januari-april har vidareutlåningen till Riksbanken bidragit till att öka nettoutlåningen med 1 760 miljoner kronor. Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick den 30 april till 245 161 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 465 3 830 - 15 160 - 10 268 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt