April 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 990 miljoner kronor i april. Det är 26 miljoner kronor (2,8 procent) högre än i april 2018.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 719 miljoner kronor. Det är 97 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 990 26 3 719 97 11 523
1:1 Skatteverket 655 10 2 449 14 7 569
1:2 Tullverket 174 9 623 38 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 7 647 45 1 973
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt