April 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 4 130 miljoner kronor i april. Det är 5 131 miljoner kronor högre än utfallet för april 2018. Vilket främst beror på högre valutakursförluster samt ränteutgifter på lån i svenska kronor.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 686 miljoner kronor. Det är 5 631 miljoner kronor (274,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-april uppgår utfallet till 7 643 miljoner kronor vilket är 5 635 miljoner kronor (280,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med de första fyra månaderna 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 3 642 miljoner kronor (118,6 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 2 840 miljoner kronor (403,4 procent) jämfört med perioden januari-april 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 1 117 miljoner kronor (100,5 procent) högre under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period 2018. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i april 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2019 Utfall april 2018 Skillnad april 2019 - april 2018 Utfall jan-april 2019 Utfall jan-april 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 1 517 -490 2 007 6 714 3 072 3 642
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 116 28 88 1 066 860 206
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -848 -406 -442 -2 228 -1 111 -1 117
Summa räntor 785 -868 1 653 5 552 2 821 2 731
Räntor på in- och utlåning (*) -292 -337 45 -1 689 -1 820 131
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 3 550 14 3 536 3 544 704 2 840
Kursförluster (+)/vinster (-) 87 187 -100 236 304 -67
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 4 130 -1 004 5 134 7 643 2 008 5 635

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 130 5 131 7 686 5 631 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 4 130 5 134 7 643 5 635 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 3 43 - 4 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt