April 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 644 miljoner kronor i april, vilket är 18 miljoner kronor (2,7 procent) lägre jämfört med samma period 2018. Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utgifter för anslag 1:5 Näringslivsutveckling som minskat med 228 miljoner kronor men högre utgifter för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling som ökat med 198 miljoner kronor jämfört med april 2018.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 335 miljoner kronor. Det är 108 miljoner kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 644 - 18 2 335 108 7 437
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 313 198 599 265 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 111 - 228 310 - 235 909
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 1 110 5 321
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 2 124 0 389
Övriga anslag 165 11 660 64 1 852
1:1 Verket för innovationssystem 21 3 84 6 240
1:4 Tillväxtverket 29 5 97 6 275
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 18 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 1 73 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 5 1 14
1:11 Bolagsverket 3 3 15 3 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 49 2 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 1 - 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 90 - 13 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 7 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 28 1 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 23 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt