April 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utgifterna för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick de första fyra månaderna till 3 340 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utgifterna under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur som ökat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 745 78 3 340 260 20 900
1:2 Insatser för skogsbruket 6 - 25 36 - 56 282
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 - 21 171 - 263 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 210 88 893 323 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 96 30 451 127 2 657
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 643 6 1 930
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 36 0 107
Övriga anslag 259 5 1 110 123 3 168
1:1 Skogsstyrelsen 41 4 163 18 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 49 4 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 35 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 4 2 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 14 41 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 13 14 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 44 - 7 198 - 10 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 3 2 83 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 10 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 2 68 54 194
1:14 Livsmedelsverket 22 3 90 11 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 45 - 13 56 - 58 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 42 - 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 3 34 - 3 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 10 210 24 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt