April 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 638 miljoner kronor, vilket är 428 miljoner kronor (10,2 procent) lägre än i april föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 136 miljoner kronor högre och uppgick till 2 272 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 329 miljoner kronor högre. I april uppgick de till 907 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 287 miljoner kronor (22,4 procent) och uppgick till 1 571 miljoner kronor i april. Ökningen beror på ett högre utfall för vidmakthållande av väg.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 16 383 miljoner kronor. Det är 970 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 823 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 4 638 428 16 383 970 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 272 136 6 926 668 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 571 287 6 278 338 23 572
1:3 Trafikverket 127 2 486 12 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 160 81 711 - 99 1 753
1:12 Transportstyrelsen 190 7 743 37 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 2 35 - 5 837
1:15 Sjöfartsstöd 111 6 479 45 1 563
Övriga anslag 198 - 89 725 - 26 2 081
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 63 6 - 57 126
1:7 Trafikavtal 75 - 12 391 55 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 - 28 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 18 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 12 9 23 - 44 150
1:13 Trafikanalys 6 0 20 1 69
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 15 3 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 7 - 9 33 - 10 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 24 18 38 26 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 2 - 5 26 0 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt