April 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 187 miljoner kronor i april, vilket är 63 miljoner kronor (25,1 procent) lägre än i april 2018.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-april till 720 miljoner kronor. Det är 58 miljoner (7,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror framför allt på lägre utgifter för anslag 1:5 Planeringsstöd för vindkraft. Anslaget har anvisats 15 miljoner kronor i statens budget för 2019, vilket är en minskning med 70 miljoner kronor jämfört med 2018.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 187 - 63 720 - 58 3 150
1:1 Statens energimyndighet 28 3 106 10 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 40 54 - 4 228
1:4 Energiforskning 72 - 58 402 - 21 1 548
1:7 Energiteknik 19 3 20 0 535
1:8 Elberedskap 13 - 1 60 13 258
Övriga anslag 47 30 79 - 56 264
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 4 4 8 - 64 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 35 - 2 123
1:9 Avgifter till internationella organisationer 16 13 19 13 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 17 14 17 - 3 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: