April 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 693 miljoner kronor i april. Det är 498 miljoner kronor (41,8 procent) lägre än i april 2018. Det beror främst på lägre utgifter för anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Anslaget har anvisats 648 miljoner kronor i statens budget för 2019, vilket är en minskning med 600 miljoner kronor jämfört med 2018.

För perioden januari-april uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 2 980 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 693 - 498 2 980 - 149 9 737
1:1 Naturvårdsverket 45 11 168 17 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 26 9 38 - 14 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 31 - 629 92 - 610 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 72 21 669 145 856
1:8 Klimatbonus 103 103 319 319 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 79 - 27 435 63 1 150
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 7 28 - 1 335
1:14 Skydd av värdefull natur 119 47 313 23 678
1:16 Klimatinvesteringar 17 - 32 127 - 66 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 10 277 30 1 044
Övriga anslag 118 - 17 512 - 56 2 101
1:5 Miljöforskning 3 3 55 26 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 5 96 13 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 - 2 67 - 55 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 4 78 7 248
1:10 Klimatanpassning 24 3 50 13 317
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 18 3 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 90 7 247
1:17 Elbusspremie 0 - 3 0 - 3 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 28 27 33
1:19 Elfordonspremie 1 0 0 - 1 40
1:20 Industriklivet 0 0 0 - 9 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 30 9 97
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 22 - 94
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt