April 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 689 miljoner kronor i april, vilket är 110 miljoner kronor (7,0 procent) högre än i april 2018.

Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som ökade med 50 miljoner kronor jämfört med april föregående år. Det beror på att Statens servicecenter ansvarar för ett gemensamt servicekontor för medborgare som behöver stöd från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Servicekontoret ska genomföras senast den 1 juni 2019.

Utfallet för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgick till 1 405 miljoner kronor i april. Det är 31 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 792 miljoner kronor. Det är 335 miljoner kronor (6,1 procent) högre än samma period 2018. Det beror framför allt på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 689 110 5 792 335 17 319
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 405 31 4 511 42 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 48 8 185 11 568
1:11 Finansinspektionen 52 1 196 5 604
1:12 Riksgäldskontoret 25 3 87 6 331
1:15 Riksrevisionen 28 2 111 6 333
1:19 Statens servicecenter 50 50 181 181 562
Övriga anslag 80 16 521 83 1 271
1:1 Statskontoret 7 - 1 26 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 5 0 27 6 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 5 4 8 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 21 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 53 - 1 166
1:10 Bidragsfastigheter 20 2 67 14 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 230 23 203
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 32 8 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 14 9 45 33 232
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt