April 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 368 miljoner kronor i april. Det är 113 miljoner kronor (44,5 procent) högre än i april 2018. Det beror främst på utgifterna för anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 som blev 82 miljoner kronor högre än i april 2018.

För perioden januari-april uppgår utfallet i utgiftsområdet till 830 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner kronor (8,4 procent) högre än samma period 2018. Det beror framför allt på utgifter för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som har ökat med 57 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 368 113 830 64 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 160 61 369 57 1 675
1:2 Transportbidrag 41 - 29 125 - 30 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 167 82 337 37 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt