April 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 250 miljoner kronor i april. Det är 103 miljoner kronor (69,5 procent) högre än i april 2018.

De högre utgifterna avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som blev 146 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor högre än i april 2018. Investeringsstödet är ett statligt stöd till privata och allmännyttiga bostadsbolag som syftar till byggande av studentbostäder samt hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 017 miljoner kronor. Det är 403 miljoner kronor (65,8 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 392 miljoner kronor (219,6 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 250 103 1 017 403 4 742
1:4 Boverket 26 3 95 10 319
1:6 Lantmäteriet 54 4 194 17 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 6 - 31 5 - 52 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 146 122 570 392 3 000
2:1 Konsumentverket 14 1 54 1 168
Övriga anslag 15 4 99 35 400
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 15 0 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 10 10 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 24 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 16 2 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 8 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 21 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter - 1 - 2 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt