April 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 2 455 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor högre än i april 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 462 miljoner kronor. Det är 212 miljoner kronor (2,9 procent) högre än samma period föregående år och beror huvudsakligen på högre utfall för anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 455 21 7 462 212 15 782
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 3 122 - 2 431
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 341 2 741 8 1 501
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 1 368 5 1 085
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 13 3 176 13 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 123 9 448 46 1 241
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 113 2 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 72 26 123 70 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 11 2 149 - 24 4 298
Övriga anslag 727 - 18 3 221 92 6 344
1:1 Statens kulturråd 5 2 20 7 56
1:3 Skapande skola 0 0 - 2 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 3 17 8 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 4 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 13 - 3 178 0 214
2:3 Statens musikverk 8 - 1 30 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 5 - 2 42 - 2 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 12 3 42 6 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 21 0 68
4:1 Statens konstråd 2 1 5 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 9 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 6 1 22
6:1 Riksarkivet 36 - 3 142 - 3 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 - 5 93 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 3 79 67 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 88 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 8 1 29 2 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 14 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 - 2 37 - 2 82
10:1 Filmstöd 4 2 562 11 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 6 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 10 - 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 3 15 - 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 3 - 3 35
13:1 Stöd till idrotten 488 0 976 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 0 16 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 - 3 20 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 0 87 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 2 73 1 190
15:1 Spelinspektionen 5 0 19 3 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt