April 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 194 miljoner kronor i april, vilket är 256 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 433 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (446 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 085 miljoner kronor. Det är 907 miljoner kronor (11,1 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 194 256 9 085 907 24 731
1:1 Studiehjälp 446 81 1 776 312 4 267
1:2 Studiemedel 1 433 153 6 044 547 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 158 - 4 700 - 29 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 77 - 29 152
1:7 Studiestartsstöd 39 18 160 87 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 66 - 4 293 19 894
Övriga anslag 7 0 35 0 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 23 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 6 0 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt