April 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 705 miljoner kronor i april. Det är 442 miljoner kronor högre än utfallet för april 2018.  Det högre utfallet avser främst anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 26 040 miljoner kronor. Det är 1 264 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 9 246 miljoner kronor för perioden januari-april, vilket är 186 miljoner kronor (2,1 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 434 miljoner kronor (9,9 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 99 528 per månad för perioden januari-mars. Det är en ökning med 7 373 personer (8,0 procent) jämfört med samma period föregående år.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 379 miljoner kronor (9,5 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 163 589 personer per månad för perioden januari-april. Det är en minskning med 7 804 personer (4,6 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-april uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 4 459 miljoner kronor, vilket är 363 miljoner kronor (8,9 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av så kallade extratjänster. Arbetsförmedlingen har infört stopp på anvisningar till extratjänster från och med 1 januari 2019 mot bakgrund av minskad anslagstilldelning år 2019. Stoppet innebär inte att tidigare påbörjade extratjänster avbryts och i genomsnitt hade 16 682 personer per månad en extratjänst under perioden januari-april. Det är en ökning med 3 219 personer (23,9 procent) jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-april till 6 598 miljoner kronor, vilket är 742 miljoner kronor (12,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 429 miljoner kronor (10,4 procent). Utgifter för bidrag till Samhall AB har ökat med 312 miljoner kronor (18,2 procent).

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-april till 635 miljoner kronor, vilket är 242 miljoner kronor (61,6 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-april till 1 606 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor (17,8 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 070 per månad för perioden januari till april, vilket var en minskning med 4 119 personer (12,4 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-april i genomsnitt uppgick till 344 981 personer per månad. Det är en minskning med totalt 16 347 personer (4,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt antalet inskrivna män som har minskat.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-april 2019 Genomsnitt per månad jan-april 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 741 166 132 -3 391 -2,0
- varav födda i Sverige 65 010 67 355 -2 345 -3,5
- varav utrikes födda 97 731 98 778 -1 047 -1,1
Män 182 240 195 195 -12 955 -6,6
- varav födda i Sverige 81 159 85 970 -4 811 -5,6
- varav utrikes födda 101 081 109 225 -8 144 -7,5
Totalt antal inskrivna 344 981 361 328 -16 347 -4,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 705 442 26 040 1 264 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 637 - 108 2 741 - 54 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 216 - 20 9 246 186 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 213 191 4 459 363 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 785 352 6 598 742 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 96 - 27 354 - 48 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 168 50 635 242 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 502 82 1 606 - 135 4 914
Övriga anslag 88 - 79 401 - 30 1 406
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 38 1 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 14 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 25 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:13 Lån till körkort 5 5 22 22 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 76 217 - 60 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 3 - 6 14 1 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 4 0 - 7 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 7 7 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt